Apophthegmatic

Definition of Apophthegmatic

Ap`oph`theg`mat´ic
a.1.Same as Apothegmatic.
Word:

Browse

Apologetically
Apologetics
apologise
Apologist
Apologize
Apologizer
Apologue
Apology
Apomecometer
Apomecometry
Apomorphia
Aponeurosis
Aponeurotic
Aponeurotomy
Apopemptic
Apophasis
Apophlegmatic
Apophlegmatism
Apophlegmatizant
Apophthegm
-Apophthegmatic-
Apophyge
Apophyllite
Apophysis
Apoplectic
Apoplectiform
Apoplex
Apoplexed
Apoplexy
Aporetical
Aporia
Aporosa
Aporose
Aport
Aposematic
Aposiopesis
Apositic
Apostasy
Apostate
Apostatic
Apostatical
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy