Deesis

Definition of Deesis

De`e´sis   Pronunciation: dė`ē´sĭs
n.1.(Rhet.) An invocation of, or address to, the Supreme Being.
Word:

Browse

deep-six
Deep-waisted
deep-water
Deep-water sculpin
Deepen
Deeply
Deepness
Deer
Deer mouse
deer's-ear
Deer's-tongue
Deer-neck
Deerberry
Deergrass
Deerhound
Deerlet
Deerskin
Deerstalker
Deerstalking
Dees
-Deesis-
Deess
Deev
Deface
defaced
Defacement
Defacer
Defail
Defailance
Defailure
Defalcate
Defalcation
Defalcator
Defalk
Defamation
Defamatory
Defame
Defamer
Defamingly
Defamous
Defatigable
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home