Diathetic

Definition of Diathetic

Di`a`thet´ic
a.1.Pertaining to, or dependent on, a diathesis or special constitution of the body; as, diathetic disease.
Word:

Browse

Diaspore
Diastase
Diastasic
Diastasis
Diastatic
Diastem
Diastema
Diaster
Diastole
Diastolic
Diastyle
Diatessaron
Diathermal
Diathermancy
Diathermanism
Diathermanous
Diathermic
Diathermometer
Diathermous
Diathesis
-Diathetic-
Diatom
diatomaceous
diatomaceous earth
diatomic
Diatomophyceae
Diatomous
Diatonic
Diatonic scale
Diatonically
Diatribe
Diatribist
Diatryma
Diazeuctic
Diazo reactions
Diazo-
Diazotize
Dib
Dibasic
Dibasicity
Dibber
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy