Enamel paper

Definition of Enamel paper

paper glazed a metallic coating.

See also: Enamel

Word:

Browse

En rapport
En route
En-
En-lil
En` rap`port"
Enable
Enablement
Enact
Enacting clause
Enactive
Enactment
Enactor
Enacture
Enaliosaur
Enaliosauria
Enaliosaurian
Enallage
Enambush
Enamel
Enamel painting
-Enamel paper-
Enamelar
Enameled
Enameler
Enamor
Enamorment
Enantiomer
Enantiomorphous
Enantiopathic
Enantiopathy
Enantiosis
Enarch
Enarched
Enargite
Enarmed
Enarration
Enarthrodia
Enarthrosis
Enascent
Enatation
Enate
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy