Eurypterus

Definition of Eurypterus

Eu`ryp´te`rus
n.1.(Paleon.) A genus of extinct Merostomata, found in Silurian rocks. Some of the species are more than three feet long.
Word:

Browse

Eurasiatio
Eureka
Eurhipidurous
Euripize
Euripus
Eurite
Euritic
Euroclydon
European
European lotus
Europeanization
Europeanize
Europium
Eurotiales
Eurus
Euryale
Euryalida
Eurycerous
Eurypteroid
Eurypteroidea
-Eurypterus-
Eurythmy
Eusebian
Eustachian
Eustachian catheter
Eustachian valve
Eustrachian tube
Eustyle
Eutaxy
eutectic
Euterpe
Euterpean
Eutexia
Euthanasia
Euthanasy
Euthiochroic
Euthiochroic acid
Euthyneura
Eutrophy
Eutychian
Eutychianism
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy