Euxenite

Definition of Euxenite

Eux´e`nite
n.1.(Min.) A brownish black mineral with a metallic luster, found in Norway. It contains niobium, titanium, yttrium, and uranium, with some other metals.
Word:

Browse

Eustachian catheter
Eustachian valve
Eustrachian tube
Eustyle
Eutaxy
eutectic
Euterpe
Euterpean
Eutexia
Euthanasia
Euthanasy
Euthiochroic
Euthiochroic acid
Euthyneura
Eutrophy
Eutychian
Eutychianism
Euxanthic
Euxanthic acid
Euxanthin
-Euxenite-
Evacate
Evacuant
Evacuate
evacuated
Evacuation
Evacuation day
Evacuative
Evacuator
Evacuatory
Evade
Evadible
Evagation
Evaginate
Evagination
Eval
Evaluate
Evaluation
evaluative
evaluator
Evanesce
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home