Karvel

Definition of Karvel

Kar´vel
n.1.See Carvel, and Caravel.
Word:

Browse

Kapellmeister
Kapia
Kapnomar
Kapok
Karagane
Karaism
Karaite
Karakul
Karat
Karatas
karate
Karen
Karma
Karmathian
Karn
Karob
Kaross
Karpholite
Karroo
Karstenite
-Karvel-
Karyokinesis
Karyokinetic
Karyomiton
karyoplasm
Karyostenosis
Karyostenotic
Kasack
Kat
katabolic
Katabolism
Katastate
Kate
katharsis
Kathetal
Kathetometer
Katsuwonidae
Katsuwonus
Kattimundoo
Katydid
Kauri
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home