Monotrematous

Definition of Monotrematous

Mon`o`trem´a`tous
a.1.(Zool.) Of or pertaining to the Monotremata.
Word:

Browse

Monothalama
Monothalaman
Monothalamous
Monothalmic
Monothecal
Monotheism
Monotheist
Monotheistic
Monothelism
Monothelite
Monothelitic
Monotocous
Monotomous
Monotone
Monotonic
monotonically increasing function
Monotonist
Monotonous
Monotony
Monotremata
-Monotrematous-
Monotreme
Monotriglyph
Monotropa
Monotropaceae
Monotype
Monovalent
monovular
Monoxide
Monoxylon
Monoxylous
Monozoa
Monroe doctrine
Monseigneur
Monsel's salt
Monsel's solution
Monsieur
Monsignore
Monsoon
Monster
monstera
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy