Ne . . . ne

Definition of Ne . . . ne

neither . . . nor.
- Chaucer.

See also: ne

Word:

Browse

Navvy
Navy
Navy bean
Navy blue
Navy yard
Nawab
Nawl
nay
Nayaur
Nayt
Nayward
Nayword
Nazarene
Nazarite
Nazariteship
Nazaritic
Nazaritism
naze
Nazirite
ne
-Ne . . . ne-
Ne exeat
Ne plus ultra
Ne Temere
Ne'er
Ne'er-do-well
Neaf
Neal
neanderthal
Neanderthalian
Neanderthaloid
Neap
Neap tides
Neaped
Neapolitan
Neapolitan ice
Neapolitan medlar
Near
Near beer
Near the wind
Near-legged
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy