Nematelmia

Definition of Nematelmia

Nem`a`tel´mi`a
n. pl.1.(Zool.) Same as Nemathelminthes.
Word:

Browse

Nehiloth
Nehushtan
Neif
Neigh
Neighbor
Neighborhood
Neighboring
Neighborliness
Neighborly
Neighborship
neighbour
Neishout
Neither
Neither fish nor flesh
Neither head nor tail
nekton
nellie
Nelumbo
Nemaline
Nemalite
-Nematelmia-
Nemathecium
Nemathelminthes
nemato-
nematoblast
Nematocalyx
Nematocera
nematocidal
nematocide
Nematocyst
Nematoda
nematode
Nematogene
Nematognath
Nematognathi
Nematoid
Nematoidea
Nematoidean
Nematophora
Nemean
Nemertean
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy