Organ harmonium

Definition of Organ harmonium

(Mus.) an harmonium of large capacity and power.

See also: Organ

Word:

Browse

oreo
Oreodon
Oreodont
Oreographic
Oreography
Oreopteris
Oreortyx
Oreoselin
Oreosoma
Oreweed
Orewood
Orf
Orfgild
Orfray
Orfrays
Orgal
Organ
Organ bird
Organ fish
Organ gun
-Organ harmonium-
Organ of Corti
Organ pipe
Organ point
Organ swell
Organ-pipe coral
Organdie
organelle
Organic
Organic analysis
Organic chemistry
Organic compounds
Organic description of a curve
Organic disease
Organic electricity
Organic law
Organic stricture
Organical
Organically
Organicalness
Organicism
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy