Pleuronectoid

Definition of Pleuronectoid

Pleu`ro`nec´toid
a.1.(Zool.) Pertaining to the Pleuronectidæ, or Flounder family.
Word:

Browse

Pleuralgia
Pleurapophysis
Pleurenchyma
Pleuric
Pleurisy
Pleurisy root
Pleurite
Pleuritic
Pleuritis
Pleuro-
Pleurobrachia
Pleurobranch
Pleurobranchia
Pleurocarp
Pleurocarpic
Pleurocentrum
Pleuroderes
Pleurodont
Pleurodynia
Pleuron
-Pleuronectoid-
Pleuropericardial
Pleuroperipneumony
Pleuroperitoneal
Pleuroperitoneum
Pleuropneumonia
Pleuroptera
Pleurosigma
Pleurosteon
Pleurothotonus
Pleurotoma
Plevin
Plexiform
Pleximeter
Plexure
Plexus
Pley
Pleyt
Pliability
Pliable
Pliancy
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy