Satellitious

Definition of Satellitious

Sat`el`li´tious
a.1.Pertaining to, or consisting of, satellites.
Word:

Browse

Sasse
Sassenach
Sassolin
Sassorol
Sassy bark
Sastra
Sastrugi
Sat
Satan
Satanic
Satanism
Satanist
Satanophany
Satchel
Sate
Sateen
Sateless
Satellite
satellite dish
Satellite moth
-Satellitious-
Sathanas
Satiate
Satiation
Satiety
Satin
Satin bird
Satin flower
satin grackle
Satin jean
Satin spar
Satin sparrow
Satin stone
Satin weave
Satinet
Satinette
Satinwood
Satiny
Sation
Satire
Satiric
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy