Vaso-inhibitory

Definition of Vaso-inhibitory

Vas`o-in`hib´i`to`ry
a.1.(Physiol.) See Vasodilator.
Word:

Browse

Vary
Varying
Varying hare
Vas
Vas deferens
Vascular
Vascular plants
Vascular system
Vascular tissue
Vascularity
Vascularization
Vasculose
Vasculum
Vase
Vase clock
Vase-shaped
Vasectomy
Vaseline
Vasiform
Vasiform tissue
-Vaso-inhibitory-
Vasoconstrictor
Vasodentine
Vasodilator
Vasoformative
Vasohypertonic
Vasohypotonic
Vasomotor
Vasomotor center
Vassal
Vassalage
Vassaless
Vassalry
Vast
Vastation
Vastel
Vastidity
Vastitude
Vastity
Vastly
Vastness
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy