Vassalry

Definition of Vassalry

Vas´sal`ry
n.1.The body of vassals.
Word:

Browse

Vasculum
Vase
Vase clock
Vase-shaped
Vasectomy
Vaseline
Vasiform
Vasiform tissue
Vaso-inhibitory
Vasoconstrictor
Vasodentine
Vasodilator
Vasoformative
Vasohypertonic
Vasohypotonic
Vasomotor
Vasomotor center
Vassal
Vassalage
Vassaless
-Vassalry-
Vast
Vastation
Vastel
Vastidity
Vastitude
Vastity
Vastly
Vastness
Vasty
Vasum
Vat
Vater's corpuscles
Vatful
Vatical
Vatican
Vatican Council
Vaticanism
Vaticanist
Vaticide
Vaticinal
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy