Vastidity

Definition of Vastidity

Vas`tid´i`ty
n.1.Vastness; immensity.
Word:

Browse

Vasectomy
Vaseline
Vasiform
Vasiform tissue
Vaso-inhibitory
Vasoconstrictor
Vasodentine
Vasodilator
Vasoformative
Vasohypertonic
Vasohypotonic
Vasomotor
Vasomotor center
Vassal
Vassalage
Vassaless
Vassalry
Vast
Vastation
Vastel
-Vastidity-
Vastitude
Vastity
Vastly
Vastness
Vasty
Vasum
Vat
Vater's corpuscles
Vatful
Vatical
Vatican
Vatican Council
Vaticanism
Vaticanist
Vaticide
Vaticinal
Vaticinate
Vaticination
Vaticinator
Vaticine
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy