Walm

Definition of Walm

v. i.1.To roll; to spout; to boil up.
Word:

Browse

Wallachian
Wallack
Wallah
Wallaroo
Wallbird
Waller
Wallerian degeneration
Wallet
Walleteer
Wallflower
Wallhick
Walling
Walling wax
Walloon guard
Walloons
Wallop
Wallow
Wallower
Wallowish
Wallwort
-Walm-
Walnut
Walnut brown
Walnut oil
Walrus
Walter
Waltron
Walty
Waltz
Waltzer
Walwe
Waly
Wamble
Wamble-cropped
Wammel
Wamp
Wampee
Wampum
Wan
Wand
Wand of peace
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy