White horses

Definition of White horses

(Naut.) white-topped waves; whitecaps.

See also: White

Word:

Browse

White ensign
White feather
White fir
White flesher
White fly
White friar
White frost
White game
White garnet
white ginger
White grass
White grouse
White grub
White hake
White hawk
White heat
White hellebore
White herring
White hoolet
White horse
-White horses-
White ibis
White iron
White iron pyrites
White land
White lark
White latten
White lead
White leather
White leg
White lettuce
White lie
White light
White lime
White line
White list
White meat
White mustard
White noise
White oakum
White of a seed
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home