Yestern

Definition of Yestern

Yes´tern
a.1.Of or pertaining to yesterday; relating to the day last past.
Word:

Browse

Yeomanry
Yeomanry cavalry
Yeorling
Yer
Yerba
Yerba dol osa
Yerba mansa
Yerba reuma
Yerd
Yerk
Yern
Yerne
Yernut
Yerst
Yes
Yest
Yester
Yesterday
Yestereve
Yestermorn
-Yestern-
Yesternight
Yesternoon
Yesterweek
Yesteryear
Yestreen
Yesty
Yet
Yeve
Yeven
Yew
Yewen
Yex
Yezdegerdian
Yezdi
Yezidee
Yfere
Ygdrasyl
Yghe
Ygo
Yground
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy