Yeve

Definition of Yeve

v. i.1.To give.
Word:

Browse

Yerd
Yerk
Yern
Yerne
Yernut
Yerst
Yes
Yest
Yester
Yesterday
Yestereve
Yestermorn
Yestern
Yesternight
Yesternoon
Yesterweek
Yesteryear
Yestreen
Yesty
Yet
-Yeve-
Yeven
Yew
Yewen
Yex
Yezdegerdian
Yezdi
Yezidee
Yfere
Ygdrasyl
Yghe
Ygo
Yground
Yholde
Yid
Yiddish
Yiddisher
Yield
Yieldable
Yieldance
Yielder
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy