Yunx

Definition of Yunx

Pronunciation: yŭņks
n.1.(Zool.) A genus of birds comprising the wrynecks.
Word:

Browse

Yucca
Yucca borer
Yucca moth
Yuck
yuck factor
Yuckel
yucky
Yuen
Yufts
Yug
Yuke
Yulan
Yule
Yule block
Yule clog
Yuletide
Yuman
Yumas
yummy
Yunca
-Yunx-
Yupon
yuppie
Yux
Yvel
Ywar
Ywis
Z
Za
Zabaism
Zabian
Zacco
Zachun
Zaerthe
Zaffer
Zaim
Zaimet
Zain
Zalambdodont
Zamang
Zambo
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy