foamless

Definition of foamless

foam´less   Pronunciation: fōm´lĕs
a.1.Having no foam.
Word:

Browse

flyover
flypaper
flypast
Flysch
Flyspeck
flyswat
flytrap
flywheel
Fm
fnese
FNMA
Fo
fo'c'sle
Foal
Foal teeth
Foalfoot
Foam
Foam cock
foaming
foamingly
-foamless-
foamy
Fob
Fob chain
Focal
Focal distance of a telescope
Focal distance, or length, of a lens or mirror
Focalization
Focalize
Focillate
Focillation
Focimeter
Focus
Focus tube
focused
focusing
focussed
Fodder
Fodderer
Fodient
Fodientia
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy